Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky – Půjčovna Existents

Existents group s.r.o.
Jandáskova 1
621 00 Brno
IČO: 015 72 555
DIČ: CZ 015 72 555

web: www.existents.cz
e-mail: existents@existents.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb půjčovny Pronajímatele. Pronajímatelem je společnost Existents group s.r.o., se sídlem Jandáskova 1, 621 00 Brno, IČO: 015 72 555 a nájemcem osoba, která si zboží pronajímá, tj. zákazník, spotřebitel (dále je Nájemce).

Předmět a účel

Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) je pronájem reklamních přístřešků a stánků a jiných produktů Pronajímatele. Přesný seznam a popis pronajímaných předmětů bude uveden vždy v konkrétní cenové nabídce nebo příslušném zakázkovém listu vypracovaném Pronajímatelem, na základě kterého pak Nájemce učiní závaznou objednávku (lze zaslat i e-mailem), jež bude obsahovat přesnou specifikaci konkrétních pronajímaných předmětů, a to nejméně: počet kusů, typ, množství, velikost, barevné provedení, dobu pronájmu, výši sjednaného nájemného, datum převzetí a předání pronajímaných předmětů, výši vratné zálohy, z níž je po ukončení pronájmu provedena úhrada za pronájem a případné poškození pronajaté věci (dále jen „Pronajaté zboží“). V případě, že spotřebitel si výslovně žádá, aby Pronajímatel začal poskytovat službu pronájmu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uvede tento požadavek do závazné objednávky. Přijetí závazné objednávky Pronajímatel neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv.

 1. Každá závazná objednávka, pokud není učiněna spotřebitelem, musí být následně ještě potvrzena ze strany Pronajímatele, tj. Pronajímatel potvrdí Nájemci výši ceny konkrétního pronájmu, zahájení a dobu trvání pronájmu a přesnou specifikaci předmětu pronájmu, jinak k uzavření nájemní smlouvy nedojde.
 2. Potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele nebo v případě spotřebitele obdržením objednávky, je uzavřena příslušná smlouva o nájmu movité věci na konkrétní pronájem Pronajatého zboží za podmínek sjednaných v těchto OP a v příslušné objednávce.
 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Pronajaté zboží si Nájemce převezme osobně ve skladu firmy Existents na ul. Výstaviště 1 (brána č. 5), 602 00 Brno. V případě, že Nájemce zvolí jiný než osobní odběr, je Nájemce povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Náklady na dodání Pronajatého zboží v takovém případě nese Nájemce.

Práva a povinnosti Pronajímatele

 1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Pronajaté zboží k dočasnému užívání po dobu trvání nájmu.
 2. Pronajímatel má právo po předchozí žádosti, aby mu Nájemce umožnil přístup k Pronajatému zboží za účelem kontroly jeho řádného užívání.
 3. Pronajímatel má právo na úhradu nájemného Nájemcem v souladu s podmínkami těchto OP a příslušné objednávky.
 4. Smluvní strany se domluvily, že při každém jednotlivém předání Pronajatého zboží Nájemci sepíší zakázkový list, do kterého se při každém jednotlivém převzetí Pronajatého zboží od Nájemce zapíše stav Pronajatého zboží při předání a převzetí, jakož i soupis vad a škod vzniklých na Pronajatém zboží.
 5. Pronajímatel má právo užít obchodní označení Nájemce při uvádění referencí jiným potenciálním obchodním partnerům.
 6. Pronajímatel má právo naúčtovat storno poplatek při zrušení objednaného pronájmu 3 dny před začátkem samotného pronájmu. Výše storno poplatku činí 10% z ceny pronájmu bez DPH, minimálně však 800,- Kč bez DPH, není-li u konkrétního pronájmu domluveno jinak.

Práva a povinnosti Nájemce

 1. Nájemce podpisem příslušného zakázkového listu potvrzuje, že byl seznámen s těmito OP, a souhlasí s jejich zněním.
 2. Nájemce je povinen o Pronajaté zboží pečovat s péčí řádného hospodáře, udržovat jej ve stavu způsobilém k užívání na vlastní náklady, používat jej pouze k účelu a způsobem stanoveným v těchto OP a přiměřeně povaze a určení tohoto zboží, a po ukončení pronájmu jej vrátit Pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 3. Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné ve výši a způsobem určeným v těchto OP a v jednotlivých objednávkách.
 4. Nájemce není oprávněn Pronajaté zboží dále pronajmout či jiným způsobem umožnit jeho užívání třetím osobám, není-li dohodnuto jinak.
 5. Nájemce je oprávněn provádět změny na Pronajatém zboží pouze na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, kdy tento souhlas musí výslovně obsahovat přesný popis změn, s nimiž Pronajímatel souhlasí.
 6. Nájemce je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Pronajímateli potřebu oprav na Pronajatém zboží, jakož mu i umožnit provedení těchto oprav, kdy je povinen snášet omezení v užívání Pronajatého zboží po dobu provádění opravy. Při porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou.
 7. Při poškození nebo zničení Pronajatého zboží je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škody se strany pokusí dohodnout; nedojde-li k dohodě, bude výše škody určena rozhodcem či soudním znalcem, na kterém se strany této smlouvy shodnou. Nedojde-li k dohodě o určení osoby rozhodce či znalce, mohou strany této smlouvy uplatňovat náhradu škody v soudním řízení. V případě, že u poškozeného nebo znečištěného Pronajatého zboží je nutná oprava nebo vyčištění Pronajatého zboží, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady na opravu nebo vyčištění Pronajatého zboží podle platného ceníku Pronajímatele.
 8. Nájemce je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Pronajatého zboží třetím osobám.
 9. Nájemce má povinnost neprodleně informovat pronajímatele v případě zrušení objednaného pronájmu, či změny v předmětu objednávky, a to písemně nebo emailem.

Nebezpečí škody na Pronajatém zboží

 1. Nájemce odpovídá za škodu na Pronajatém zboží po celou dobu pronájmu, tj. od převzetí Pronajatého zboží až do jeho řádného vrácení Pronajímateli.
 2. Jestliže si Pronajaté zboží Nájemce nepřebírá osobně v provozovně Pronajímatele, ale si jej nechá doručit prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na Pronajatém zboží na Nájemce předáním tohoto zboží prvnímu dopravci.
 3. V případě, že součástí pronájmu je i závazek Pronajímatele poskytnout své zaměstnance, kteří budou dohlížet, aby po celou dobu pronájmu nedošlo k odcizení nebo poškození Pronajatého zboží, odpovídá Nájemce za škodu na Pronajatém zboží jen v případě, že tuto zaměstnanci Pronajímatele nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Výše nájemného

 1. Nájemné je mezi stranami této smlouvy stanoveno jako smluvní, a příslušná výše nájemného pro konkrétní pronájem Pronajatého zboží je vždy uvedena v případě spotřebitele v závazné objednávce Nájemce, a v ostatních případech v závazné objednávce potvrzené Pronajímatelem.

Výhrada vlastnictví

 1. Po celou dobu trvání konkrétního nájmu zůstává Pronajaté zboží ve vlastnictví Pronajímatele, kdy Nájemce není oprávněn Pronajaté zboží prodat, pronajmout, ani jinak zcizit či zatížit právy třetích osob, není-li písemně domluveno jinak.

Právo Nájemce odstoupit od smlouvy

 1. Nájemce v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, musí Pronajímateli vrátit Pronajaté zboží, pokud jej již převzal a současně uhradit poměrnou část sjednaného nájemného až do okamžiku vrácení Pronajatého zboží Pronajímateli. Pokud nelze Pronajaté zboží vrátit (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být Pronajímateli vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Pronajímatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a také započíst svůj nárok proti nároku spotřebitele na vrácení uhrazeného nájemného předem, pokud bylo zaplaceno. Pronajímatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
 2. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na dopravu vraceného zboží zpět k Pronajímateli.

Ochrana osobních údajů

 1. Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pronajímatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Pronajímatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.
 2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Pronajímatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, pokud tak bylo sjednáno.

Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v sekci www.existents.cz/contact, v den uzavření nájemní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Nájemcem a Pronajímatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Nájemci. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015